Privacyverklaring Rijschool Lammens

Privacyverklaring Rijschool Lammens

Wij zijn Rijschool Lammens. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en persoonlijke levenssfeer. Voor de uitvoering van onze taken en doelen hebben wij (soms) jouw persoonsgegevens nodig. Onze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren en uitleg te geven over welke gegevens wij gebruiken, welke doelen wij hebben vastgesteld voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, met welke reden wij gebruik mogen maken van jouw persoonsgegevens, hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij jouw gegevens delen. Wij behandelen jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving).

Wie zijn wij

Wij zijn een middelgrote rijschool, die gespecialiseerd is in motor-, bromfiets- en
autorijopleidingen. Wij staan voor kwaliteit, betrouwbaarheid en vakkennis.

Persoonsgegevens

Met het begrip “persoonsgegevens” wordt de informatie bedoeld waarmee jij als persoon
geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou

Wij verzamelen niet zomaar alle persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn. De volgende persoonsgegevens verzamelen wij van jou:
–  Naam
–  Geboortedatum
–  Adres
–  Woonplaats
–  Telefoonnummer
–  E-mail adres en
–  Afbeelding(en)

Het verzamelen van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met jou te kunnen sluiten. Het verstrekken van deze gegevens is voor jou niet verplicht. Op het moment dat jij jouw persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, heeft dat tot gevolg dat wij geen overeenkomst met jou als betrokkene aan kunnen gaan. Zonder naam-/adresgegevens is bijvoorbeeld contact, facturatie en het ophalen van jou als klant (bij autorijlessen) niet mogelijk). Daarnaast is het niet mogelijk om voor jou als betrokkene examens te reserveren en vast te leggen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Wij verwerken jouw persoonsgegevens met de volgende doelen

Wij hebben binnen onze organisatie een aantal doelen vastgesteld waarvoor wij jouw
persoonsgegevens verzamelen. Dit zijn de volgende doelen:

– Klantenadministratie
– Examens aanvragen bij het CBR
– Het kunnen factureren
– Het ophalen van jou als klant voor de autorijlessen
– Contact op kunnen nemen met jou en
– Het plaatsen van content op Social Media.

Mocht het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken, dan informeren wij jou vóóraf over dit andere doel en alle relevante informatie hierover. Voor meer uitleg over onze doelen kun je contact met ons opnemen.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. De reden dat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken is dat:

– jij als betrokkene toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor de doelen die wij daaraan stellen
– de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent en
– om op verzoek van jou vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Voor het plaatsen van jouw foto op onze Social Media zullen wij jouw uitdrukkelijke toestemming vragen. Zonder deze toestemming zullen wij nooit iets plaatsen op onze Social Media.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan wij ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder in onze privacyverklaring hebben omschreven. Na verval van dit doel en of de noodzaak om nog langer jouw persoonsgegevens – voor dit doel – te verwerken zullen wij jouw persoonsgegevens vernietigen. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit langer dan 7 jaar verwerken. Dit heeft te maken met eisen van de Belastingdienst.

Wie ontvangen jouw persoonsgegevens

Wij delen persoonsgegevens met andere partijen. Met deze partijen spreken wij af dat zij jouw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de persoonsgegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de persoonsgegevens van jou hebben gekregen. Wij delen jouw persoonsgegevens met het CBR. Ook maken wij gebruik van een boekhouder voor onze financiële administratie en kan het zijn dat wij een instructeur inhuren die jouw persoonsgegevens ontvangt.

Beveiliging

Wij zijn verplicht om jouw (persoons)gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw (persoons)gegevens door onbevoegden. Om zo goed mogelijk aan deze verplichtingen te voldoen, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Wij zorgen er voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens en dat de toegang tot deze gegevens is afgeschermd. Binnen onze organisatie zijn alle personen die te maken hebben met persoonsgegevens gebonden aan de geheimhouding daarvan, testen en evalueren wij regelmatig onze maatregelen en zijn onze medewerkers op de hoogte van het belang van de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan onze website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld, zijn van jou persoonlijk. Daarom heb jij de volgende rechten:

Het recht om jouw toestemming in te trekken.

Jij hebt het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor het mogen gebruiken van jouw persoonsgegevens intrekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere grond, jouw persoonsgegevens niet meer gebruiken. Tot het moment dat jij jouw toestemming in trekt hebben wij jou persoonsgegevens wel mogen gebruiken.

Het recht van inzage

Op jouw verzoek zullen wij jou meedelen of er wat, en zo ja wat er, met jouw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen jou dan informatie geven over de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van jouw persoonsgegevens. Ook, als dat kan, zullen wij jou meedelen welke periode jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of op basis waarvan die periode wordt bepaald.

Recht op rectificatie

Zijn jouw persoonsgegevens niet juist of niet compleet? Neem dan contact met ons op. Wij zullen dan zo snel mogelijk jouw gegevens verbeteren of aanvullen. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.

Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Op jouw verzoek zullen wij zo snel mogelijk jouw persoonsgegevens wissen. Hier zijn slechts enkele uitzonderingen op.
Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doelen die wij hierboven hebben beschreven verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Ook als wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt of verkregen verwijderen wij jouw
persoonsgegevens. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.

Recht op beperking van de verwerking

In een aantal situaties heb jij het recht om het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken.
Wil je hier een beroep op doen of meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Op jouw verzoek verschaffen wij jou inzicht in de persoonsgegevens die wij van jou hebben.
Daarnaast heb jij het recht om deze persoonsgegevens aan een ander door te geven. Mocht het voor ons mogelijk zijn, dan kunnen wij jouw persoonsgegevens ook rechtstreeks doorsturen.

Recht om een klacht in te dienen

Jij hebt als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit kan bij de: Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van betrokkene

Op het moment dat een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt, delen wij jouw dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wil jij hier meer over weten?

Neem dan contact met ons op.

Onze contactgegevens

Wil je gebruik maken van van jouw bovenstaande rechten, heb je een vraag of vind je iets onduidelijk?
Via onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen.

Rijschool Lammens
Josephine Bakerstraat 53
1311 GC, Almere
Telefoon: 036-5365545 en 06-24126933
E-mailadres: rjlammens@hetnet.nl
Website: www.lammens.nu
KvK nummer: 39086916

 

>  Terug naar de homepage