Exoneratieverklaring

De training/oefening vindt plaats op de openbare weg. De deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor overtredingen van wettelijke bepalingen en de gevolgen hiervan.

Ook bij het volgen van de instructeur of een andere deelnemer blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en voor de eventuele overschrijding van wettelijke bepalingen en de eventuele gevolgen hiervan.

Deelnemer volgt aanwijzingen van de instructeurs slechts op voor zover hij/zij zich zelf in staat acht dit te doen. Hij/zij is dus zelf verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van oefeningen en de wijze waarop deze worden uitgevoerd, inclusief de snelheid waarmee de oefeningen worden uitgevoerd.

Inschrijver/deelnemer verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier in goede gezondheid te verkeren en geen medische beperking te hebben die de rijvaardigheid tijdens deelname aan een training kan beinvloeden.

De deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en zijn gedrag ten opzichte van de overige weggebruikers.

De eventuele reisverzekering dient door de deelnemer zelf geregeld te worden. Het is niet mogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten. Wel kun je zelf voor een vervanger zorgen. Er zijn maximaal 6 deelnemers per training per instructeur.

De deelnemer verklaart verder te begrijpen, dat deze training is bedoeld om de rijvaardigheid op de motor te vergroten, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan stuurtechniek en remtechniek en het samenspel met de overige weggebruikers. De bedoeling is dat hierdoor de deelnemer veiliger leert rijden, onder andere door een betere beheersing van zijn/haar motor.

Het is nadrukkelijk geen training om snel rijden te bevorderen of om op enige andere wijze de cursist of de andere verkeersdeelnemers in gevaar te brengen.

Bij het volgen van de verstrekte routebeschrijvingen blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar wijze van deelneming aan het verkeer. Bij aanwijzingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen (bijv. inrijverbod) of die niet mogelijk zijn (bijv. er staat LA, maar er is geen weg LA) dient hij/zij de aanwijzing niet op te volgen, maar te stoppen en te overleggen met de instructeur of gewoon de meest voor de hand veiligste oplossing te kiezen.

Deelnemer geeft ook toestemming om foto of filmmateriaal gemaakt tijdens de training deze later te mogen gebruiken als promotie en/of trainingsdoeleinden.

Het voertuig waarmee men deelneemt aan de training dient te zijn verzekerd conform zoals deze in de wet aansprakelijkheid (WAM) zijn vastgelegd bij de verzekeringsmaatschappij. Tevens dient deze verzekering geen uitsluitsel van aansprakelijkheidsdekking te kennen tijdens deelname aan een georganiseerde training. Deelnemer zorgt zelf dat hij/zij verzekerd is zoals dit wettelijk hoort, dus minstens een WA. Ook een (eventuele reisverzekering) indien gewenst regelt de deelnemer zelf.

Deelnemer bevestigt hierbij dat zijn motorfiets aan de eisen van de wet voldoet oftewel conform het voertuig reglement voor motorfietsen.

Hij/zij vrijwaart Rijschool Lammens en haar instructeurs/leiding voor elke aansprakelijkheid voor schade of letsel in welke vorm dan ook opgelopen tijdens of ten gevolge van de training/oefening.

Als u straks het vinkje bij de exoneratieverklaring aankruist gaat u hier mee akkoord en verklaart betrokkene het bovenstaande te hebben gelezen, te hebben begrepen en hiermee onherroepelijk akkoord te gaan.

( U kunt dit venster nu sluiten en terugkeren naar de website met het inschrijfformulier )